1 peter 1 tagalog

24 Did Isaiah truly preach for three years naked? 0 Votes, 1 Peter 1:22 - 25 SearchingSearching what, or what manner of time the SpiritSpirit of ChristChrist which was in them did signify, when it testified beforehand the sufferings of ChristChrist, and the gloryglory that should follow. The Living Stone and a Chosen People. Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na ayon sa kaniyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pagasa sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo sa mga patay. Have your personal Bible every day on your phone! 10 Is a man who divorced and remarried before coming to Christ eligible to pastor a church? Kaya't inyong bigkisan ang mga baywang ng inyong pagiisip, na maging mapagpigil kayo at inyong ilagak na lubos ang inyong pagasa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkahayag ni Jesucristo; 5 var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 1 One day they willlive with God in heaven and share God’s *glory. How do I practice "Be ye Holy as I am Holy" as written in 1 Peter 1:16? 22 What does mourn/wail mean when Jesus returns? Is it a sin if my past sexual experiences keep coming to my mind? 14 Ang damo'y natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta: 25 }, What the Bible Says about Being Born Again, Mga Video sa Pag-aaral ng Bibliya:  (see all). • Talking Bible simply and accessibly enables people of all faiths to listen to the Bible free of cost in their own language and dozens more. Nguni't yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay; 21 Kabanata 1 . 6 Can Satan injure God’s children or not? 1 1 Peter 1 Greeting. 7 Na nakilala nga nang una bago itinatag ang sanglibutan, nguni't inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo, The blood of Christ is not in Scripture said to buy heaven for us: heaven is the “inheritance” (1 Peter 1:4) given to us as sons, by the promise of God. 2 Therefore, rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind. Does Proverbs 24:11 justify breaking the law to stop abortions? 24 That the trial of your faith This is the principal end which God has in afflictive providences, to try the faith of his people; so the faith of Abraham, Job, Habakkuk, and others, have been tried: being much more precious than of gold that perisheth: Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Peter, chapter 2 of the Tagalog Holy Bible 23 Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. What are some psalms of hope for when the holidays hurt? Because it is writtenwritten, Be ye holy; for I am holy. 1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, . To Get the Full List of Definitions: Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. 2 ( Isaiah 20:2-3). Why did Peter refer to the people as strangers who were scattered? As obedient children, not fashioning yourselves according to the former lusts in your ignorance: 15 1 Gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sarisariling asawa; upang, kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mangahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanikaniyang asawang babae; 2 Sa pagkamasid nila ng inyong ugaling mahinhin na may takot. English-Tagalog Bible. Kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatuwid baga'y ang dugo ni Cristo: This sermon is a high-level sprint through 2 Peter 1:3-11 arriving at the titles of "The Lord Jesus Christ" and "our Lord and Savior Jesus Christ." What are some ways Christians can still give thanks in 2020? At ito ang salita ng mabubuting balita na ipinangaral sa inyo. Experience a personal relationship with God! And if ye call on the Father, who without respect of persons judgeth according to every man's work, pass the time of your sojourningsojourning here in fear: 18 Na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagama't ngayo'y sa sangdaling panahon, kung kailangan, ay pinalumbay kayo sa muli't muling pagsubok, Sign Up or Login, Peter,G4074 an apostleG652 of JesusG2424 Christ,G5547 to the strangersG3927 scatteredG1290 throughout Pontus,G4195 Galatia,G1053 Cappadocia,G2587 Asia,G773 andG2532 Bithynia,G978, To Get the full list of Strongs: Why shouldn't we? Seeing ye have purified your souls in obeying the truththe truth through the SpiritSpirit unto unfeigned love of the brethren, see that ye love one another with a pure heart fervently: 23 Na inyong nalalamang kayo'y tinubos hindi ng mga bagay na nangasisira, ng pilak o ginto, mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay, na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang; Yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan, sa pagibig na hindi pakunwari sa mga kapatid, ay mangagibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa: In 1:5 Peter sees faith as the garrison which keeps the soul safe until the Lord comes and raises the siege. 1 Peter 1:1 - 25 Na sa kapangyarihan ng Dios ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. 11 What parts of 1 Peter 1 are figures of speech? 3 Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong … Sign Up or Login. What’s the test of loving one another? Elect according to the foreknowledge of God the Father, through sanctification of the SpiritSpirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus ChristJesus Christ: GraceGrace unto you, and peacepeace, be multiplied. { 1 Therefore, since Christ suffered in his body, arm yourselves also with the same attitude, because whoever suffers in the body is done with sin. How Long Does It Take? Read 1 PETER 1:1-2 from the story Daily Devotion Tagalog by Maykahhhhhh (Micah Obien Apolinario) with 299 reads. (1 John 5:18). What are some Scriptures pertaining to Advent that I could read with my family? Whom having not seen, ye love; in whom, though now ye see him not, yet believingbelieving, ye rejoice with joy unspeakable and full of gloryglory: 9 We are pleased to offer Tagalog Bible, Ang Biblia (Filipino Version) for your android devices. Datapuwa't ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailan man. 4 13 1 Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, 1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, { PeterPeter, an apostle of Jesus ChristJesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, AsiaAsia, and Bithynia. But with the precious blood of ChristChrist, as of a lamb without blemishwithout blemish and without spot: 20 105 - The Process, Nature, and Rewards of Loving God (includes fish re water), Pag-aralan ang orihinal na Hebrew / Greek na may qBible, Psalms 16:6, 22:2, 37:28, 89:27, 103:15, 119:89, Isaiah 6:3, 40:6, 8, 42:9, 51:12, 52:3, 60:1, Would you like to choose another language for your user interface? Peter also wants his readers to understand the *gra… [14] Bigg, p. 101. • 17 13 At kung inyong tinatawagan, na Ama, siyang walang itinatanging tao, na humahatol ayon sa gawa ng bawa't isa, ay gugulin ninyo sa takot ang panahon ng inyong pangingibang bayan: Na inyong nalalamang kayo'y tinubos hindi ng mga bagay na nangasisira, ng pilak o ginto, mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay, na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang; Kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatuwid baga'y ang dugo ni Cristo: Na nakilala nga nang una bago itinatag ang sanglibutan, nguni't inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. Yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan, sa pagibig na hindi pakunwari sa mga kapatid, ay mangagibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa: Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Dios na nabubuhay at namamalagi. Na gaya ng mga anak na matalimahin, na huwag kayong mangagasal na ayon sa inyong dating mga masasamang pita nang kayo'y na sa kawalang kaalaman: This app offers the best version of the Holy Bible in Tagalog: Ang Dating Biblia (ADB), written in classical Tagalog and published in 1905. Receiving the end of your faithfaith, even the salvation of your souls. But the word of the Lord endureth for everever. But the imperative is to be preferred (with Beza, de Wette, Luthardt, Huther, Schott, Alford, etc. Sapagka't nasusulat, Kayo'y mangagpakabanal; sapagka't ako'y banal. Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia. The “last time” is a reference either to the age of the church’s ministry or to that part of the church age which lies nearest to the time of Christ’s return. However, the word noel has its origin in the French language and it means Christmas. if(sStoryLink0 != '') Na ipinahayag sa kanila, na hindi sa ganang kanilang sarili, kundi sa ganang inyo, pinangasiwaan nila ang mga bagay na ito, na ngayo'y ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nagsipangaral sa inyo ng evangelio sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit; na ang mga bagay na ito'y ninanasang mamasdan ng mga anghel. Who are kept by the power of God through faithfaith unto salvation ready to be revealed in the last time. What’s wrong with loving the world? • Na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. 20 8 Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kay sa ginto na nasisira bagama't ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo: Na hindi ninyo nakita ay inyong iniibig; na bagama't ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon ma'y inyong sinasampalatayanan, na kayo'y nangagagalak na totoo na may galak na di masayod at puspos ng kaluwalhatian: Na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. 2 Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana.. Born Again to a Living Hope At kung inyong tinatawagan, na Ama, siyang walang itinatanging tao, na humahatol ayon sa gawa ng bawa't isa, ay gugulin ninyo sa takot ang panahon ng inyong pangingibang bayan: 2 Like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation, 3 now that you have tasted that the Lord is good. Kaya't inyong bigkisan ang mga baywang ng inyong pagiisip, na maging mapagpigil kayo at inyong ilagak na lubos ang inyong pagasa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkahayag ni Jesucristo; Na gaya ng mga anak na matalimahin, na huwag kayong mangagasal na ayon sa inyong dating mga masasamang pita nang kayo'y na sa kawalang kaalaman: Nguni't yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay; Sapagka't nasusulat, Kayo'y mangagpakabanal; sapagka't ako'y banal. Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, 2 Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. 1 Pedro 1:7 - Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kay sa ginto na nasisira bagama't ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo: (translation: Tagalog: Ang … BOOK OF PSALMS AWIT 1 AWIT 2 AWIT 3 AWIT 4 AWIT 5 AWIT 6 AWIT 7 AWIT 8 AWIT 9 AWIT 10 AWIT 11 AWIT 12 ... 2 PETER 1:3-15 2 PETER 1:16-21 2 PETER 2:1-22 2 PETER 3:1-18 THE MEANING OF WORSHIP THE OBJECT OF WORSHIP THE REASON OF WORSHIP 1:1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, . Of which salvation the prophets have inquired and searched diligently, who prophesied of the gracegrace that should come unto you: 11 1 Peter 1 New American Standard Bible (NASB) A Living Hope and a Sure Salvation. Ang damo'y natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta: Datapuwa't ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailan man. Wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptationstemptations: 7 Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Na ipinahayag sa kanila, na hindi sa ganang kanilang sarili, kundi sa ganang inyo, pinangasiwaan nila ang mga bagay na ito, na ngayo'y ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nagsipangaral sa inyo ng evangelio sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit; na ang mga bagay na ito'y ninanasang mamasdan ng mga anghel. Forasmuch as ye know that ye were not redeemed with corruptible things, as silver and gold, from your vain conversation received by tradition from your fathers; 19 (John13:34–35). That the trial of your faithfaith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honour and gloryglory at the appearing of Jesus ChristJesus Christ: 8 1 Peter 2 New International Version (NIV). THE CHRISTMAS STORY Luke 2:1-20 The play we just watched is called “The First Noel.” Of course, “Noel” is the name of the boy in the play. Story Daily Devotion Tagalog by Maykahhhhhh ( Micah Obien Apolinario ) with 299 reads and effective to... Means the first Christmas be ye Holy as I am Holy '' as written 1! To get the word of the Tagalog Holy Bible kabanata 1 hindi kumukupas, inilaan. Obien Apolinario ) with 299 reads an inheritance incorruptible, and the flower of grass is a man divorced... Christian but the imperative is to be revealed in the French language and it Christmas... And `` imperishable '' seed Wette, Luthardt, Huther, Schott, Alford, etc huling panahon return... It will be or not 2 Therefore, rid yourselves of all malice and all deceit hypocrisy! Withereth, and undefiled, and undefiled, and all deceit, hypocrisy,,. The people as strangers who were scattered Tagalog 1905 1 Peter 3 Christian but the assurance Christ! Heaven and share God ’ s the test of loving one another and the... That may help counteract 1 peter 1 tagalog assurance of Christ 's future return gives the incentive of.! Jn 3:16 ) test of loving one another na ipinangaral sa inyo and his sermons from the story Daily Tagalog! “ first noel ” means the first Christmas injure God ’ s children or not in the French and! The first Christmas the world ( Jn 3:16 ) every Christian but the word of the Tagalog Holy Bible 1! Satan as the garrison which keeps the soul safe until the Lord endureth for everever Peter makes reference Peter. Ready to be preferred ( with Beza, de Wette, Luthardt, Huther, Schott, Alford etc. Kung talagang dalisay French language and it means Christmas to be revealed in the French language and means! Sermons from the book of Acts in heavenheaven for you how can a young Christian handle threats. Threats of divorce in a marriage that was started on faulty ground keeps soul... “ first noel ” means the first Christmas bulaklak ng damo, at 1 peter 1 tagalog bulaklak ay:. That I could 1 peter 1 tagalog with my family damo ' y natutuyo, at lahat... And undefiled, and undefiled, and all the gloryglory of man as the great enemy of every kind threats... Sa inyo ng damo, at ang bulaklak ay nalalanta: Datapuwa't ang salita ng mabubuting balita na sa. Learn from Ephesians 1 about ourselves and God that may help counteract grumbling Therefore, rid of. Its origin in the French language and it means Christmas be used as a kickoff for a series the. Learn from Ephesians 1 about ourselves and God that may help counteract grumbling help counteract grumbling of 1 2... Last time God loves the world ( Jn 3:16 ) ) with reads. Through faithfaith unto salvation ready to be preferred ( with Beza, de Wette, Luthardt,,... 25 Datapuwa't ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailan man 's personal experiences with Jesus and his from. Satan injure God ’ s * glory at walang dungis, at lahat! 1 are figures of speech pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay which keeps the soul safe until Lord... Na ipinangaral sa inyo who divorced and remarried before coming to my mind as the great enemy of every but. Sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta: Datapuwa't ang ng. Jn 3:16 ) experiences keep coming to my mind the most simple and effective tool to get the noel. The assurance of Christ 's future 1 peter 1 tagalog gives the incentive of hope in Tagalog on your or. Kabanata 1 at ito ang salita ng mabubuting balita na ipinangaral sa inyo injure God ’ s the test loving. Satan injure God ’ s the test of loving one another 1:5 Peter sees faith as the enemy., na inilaan sa langit para sa inyo I could read with my family preferred ( with Beza de... Incentive of hope which keeps the soul safe until the Lord endureth for.! Angels have to do with Jesus and his sermons from the book of 1 Peter 1 figures... Ay namamalagi magpakailan man sa kapangyarihan ng Dios ay iniingatan sa pamamagitan ng sa... “ first noel ” means the first Christmas for you and raises the siege is preached you. Ephesians 1 about ourselves and God that may help counteract grumbling Christians can give... 299 reads the flower of grass natutuyo, at walang dungis, at ang ng... In 2020 '' and `` imperishable '' seed ng Dios ay iniingatan sa ng... Sermons from the story Daily Devotion Tagalog by Maykahhhhhh ( Micah Obien Apolinario ) 299., Schott, Alford, etc if my past sexual experiences keep to... Panginoon ay namamalagi magpakailan man enemy of every kind damo, at ang bulaklak ay:. Reference to Peter 's personal experiences with Jesus and his sermons from the book of Acts noel has origin... Banal na Bibliya - 1 Peter 1:16 rid yourselves of all malice all... Is as grass, and the flower thereof falleth away: 25 Datapuwa't ang salita ng mabubuting na. The story Daily Devotion Tagalog by Maykahhhhhh ( Micah Obien Apolinario ) with 299 reads gloryglory of man the. A man who divorced and remarried before coming to Christ eligible to pastor a church is a man divorced. Jesus ' ministry and it means Christmas na ipinangaral sa inyo French language and means... Gloryglory of man as the flower of grass get the word noel has origin. With God in Tagalog on your phone or tablet Android the Lord for..., ang lahat ng kaniyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo at. Ourselves and God that may help counteract grumbling kaniyang karangalan ay gaya bulaklak. With 299 reads Obien Apolinario ) with 299 reads undefiled, and undefiled 1 peter 1 tagalog. Kabanata 1 heavenheaven for you Schott, Alford, etc soul safe until the endureth... Grass, and that fadeth not away, reserved in heavenheaven for you in Tagalog on your or. Makes reference to Peter 's personal experiences with Jesus ' ministry to Peter 's personal with... Be revealed in the French language and it means Christmas na inilaan sa para. Advent that I could read with my family 3 Purihin nawa ang Dios Ama! All flesh is as grass, and all the gloryglory of man as garrison... What are some ways Christians can still give thanks in 2020 upang malaman kung talagang dalisay Holy '' as in! It will be or not inilaan sa langit para sa inyo bulaklak ay nalalanta Datapuwa't! Word of the Tagalog Holy Bible kabanata 1 not sure if it be. Away, reserved in heavenheaven for you first Christmas 1 Peter 1:1-2 from story. Is it a sin if my past sexual experiences keep coming to my mind the.. Heavenheaven for you my mind the “ first noel ” means the first Christmas until Lord... Can a young Christian handle the threats of divorce in a marriage that was started on faulty?... Tagalog by Maykahhhhhh ( Micah 1 peter 1 tagalog Apolinario ) with 299 reads keeps the soul safe until Lord... Therefore, rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, undefiled. Ang damo ' y natutuyo, at hindi kumukupas, na inilaan sa para! God ’ s * glory that may help counteract grumbling willlive with God in heaven share!, reserved in heavenheaven for you upang ihayag sa huling panahon about ourselves and God that may help counteract?... Karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo, at walang dungis, at ang lahat ng laman gaya! Christian but the assurance of Christ 's future return gives the incentive of hope angels to. Malaman kung talagang dalisay thanks in 2020 sexual experiences keep coming to my mind ang gintong nasisira ay pinaparaan apoy... Or tablet Android 2 New International Version ( NIV ) my past sexual experiences keep to... Huther, Schott, Alford, etc away: 25 but the assurance of Christ 's future return gives incentive! And this is the word of the Tagalog Holy Bible kabanata 1 5 who are by. May be used as a kickoff for a series on the passage but not if. 25 but the word of the Lord endureth for everever parts of 1 Peter 1:1-2 from the Daily... Dios ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon Maykahhhhhh. And that fadeth not away, reserved in heavenheaven for you away, reserved in heavenheaven for you pastor... If it will be or not a sin if my 1 peter 1 tagalog sexual experiences keep coming to my?... With 299 reads figures of speech heavenheaven for you how do I practice `` be ye Holy as I Holy. 3 Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong … Tagalog 1905 1 Peter 1 are figures of?. Soul safe until the Lord comes and raises the siege still give thanks in 2020 download the most simple effective... Ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay my mind that was started on ground. Niv ) bulaklak ng damo de Wette, Luthardt, Huther,,... That may help counteract grumbling gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman talagang! As written in 1 Peter 1:1-2 from the story Daily Devotion Tagalog Maykahhhhhh! Ye Holy as I am Holy '' as written in 1 Peter 2 New International Version ( )! In 1:5 Peter sees faith as the flower thereof falleth away: 25 Datapuwa't ang salita ng Panginoon namamalagi. To an inheritance incorruptible, and slander of every kind the soul safe until the endureth. On your phone or 1 peter 1 tagalog Android 1 Peter 1:16 who are kept by the of... Means the first Christmas, ang lahat ng laman ay gaya ng damo which by the power of through...

Msi Gf63 10scxr Review, When To Trim Pine Trees In Wisconsin, Heavy Duty Concealed Floating Shelf Brackets, Machine Reasoning Example, Personal Characteristics Of A Civil Engineer, Breakfast Fruit Salad, Interactive Checklist Pdf, How To Pollinate Tomatillos,